PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar saham biasa atas nama yang merupakan saham baru yang berasal dari portepel atau sebesar 26,79% (dua puluh enam koma tujuh sembilan persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang merupakan saham baru dengan nilai nominal nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat (”Saham Yang Ditawarkan”). Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Nilai dari Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebesar Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah).

Sebanyak-banyaknya 60.000.000 (enam puluh juta) lembar Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 7,32% (tujuh koma tiga dua persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh saat pernyataan pendaftaran disampaikan yang menyertai Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham saat penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) lembar saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) lembar Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) lembar Waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp187,- (seratus delapan puluh tujuh) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 3 (tiga) tahun sejak tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia, yang berlaku mulai tanggal 9 November 2018 sampai dengan 8 November 2021. Nilai dari pelaksanaan Waran Seri I secara keseluruhan adalah sebanyak-banyaknya Rp11.220.000.000,- (sebelas milliar dua ratus dua puluh juta Rupiah). Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Jika pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan haknya atas waran seri I sesuai dengan porsi sahamnya, maka porsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan akan  mengalami dilusi sampai dengan maksimum 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) setelah berakhirnya pelaksanaan waran seri I.

Seluruh Saham Perseroan yang ditawarkan dan seluruh saham hasil pelaksanaan Waran Seri I dalam Penawaran Umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.